Novagran Maismest

Triferto biedt een complete range van aanvullende maismeststoffen om toe te passen tijdens of kort na het zaaien. De maismeststoffen zijn zodanig samengesteld dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving, evenals de eisen die de loonwerker stelt aan de korrelkwaliteit. Voor elke grondsoort en mestgift is er een geschikte aanvullende maismeststof. Rijenbemesting in mais wordt doorgaans toegediend 5 cm naast en 3 tot 5 cm onder het zaad.

Maismest HUMICoat NPK 24-0-0 + 0,3B

Maïs onttrekt een grote hoeveelheid voedingsnutriënten, waaronder stikstof, aan de bodem. Deze elementen moeten door de bodem worden geleverd (via mineralisatie) of via drijfmest en/of kunstmest. Voor een maïsopbrengst van 16 ton droge stof is de adviesgift 185 kg stikstof. Met ca. 45m³ dierlijke mest en de stikstof uit de bodemvoorraad, kan de teler met 150kg Maïsmest HUMICoat NPK 24-0-0 zijn maïsbemesting compleet maken.

Maismest HUMICoat NPK 15-0-15 + 0,15B

Maïsmest HUMICoat NPK 15-0-15 uit het assortiment van Triferto past goed in een bemestingsplan met weinig kuubs dierlijke mest waarin lage gehalten aan stikstof en kalium zitten. In deze gevallen blijkt een aanvulling met K2O noodzakelijk om een onttrekking van 230-300kg K2O te compenseren.

Extra Kalium

Met 250kg Maïsmest 15-0-15 bemest u naast stikstof ook 37,5kg K2O. Indien de nutriëntwaarden in de drijfmest laag zijn, wordt een volvelds aanvulling met stikstof en kalium niet uitgesloten. Bekijk hiervoor het volledige bemestingsadvies op de pagina hiernaast.

Standaard Maismest formules

Triferto biedt een complete range van aanvullende maismeststoffen om toe te passen tijdens of kort na het zaaien. De maismeststoffen zijn zodanig samengesteld dat ze voldoen aan de wet- en regelgeving, evenals de eisen die de loonwerker stelt aan de korrelkwaliteit. Voor elke grondsoort en mestgift is er een geschikte aanvullende maismeststof. Rijenbemesting in mais wordt doorgaans toegediend 5 cm naast en 3 tot 5 cm onder het zaad.

Bij de bemesting van maïsland zit de uitdaging onder meer in het zoeken naar het optimale evenwicht tussen bemestingsnormen en bemestingsadviezen. Binnen zes weken – van medio juni tot einde juli – produceert de maïsplant drie kwart van zijn biomassa. Daarmee kent maïs de hoogste dagelijkse groei van alle inheemse teelten. Voor een optimale groei moet maïs in deze periode kunnen beschikken over voldoende stikstof. Het geleidelijk vrijkomen van stikstof, zonder dat daarbij ongewenste N-verliezen ontstaan is de uitdaging. Triferto biedt naar gelang de behoefte maismest soorten met meer ammoniumstikstof of slow release stikstofvormen. 

Een ha snijmais onttrekt jaarlijks 1 kilo zwavel per ton drogestof. Bij een opbrengst van zo’n 15 ton drogestof dus 15 kg zwavel per ha. De bodem voorziet voor een deel in deze behoefte. Naast de hoeveelheid S per jaar, is ook het tijdstip waarop de zwavel beschikbaar belangrijk. In het gunstigste geval levert de bodem zwavel op het moment dat het maisgewas er behoefte aan heeft. In de praktijk lopen aanbod en vraag uit elkaar. Om S te mineraliseren moet de bodem eerst opwarmen. Daardoor komt de meest zwavel eind juli/augustus beschikbaar. Een maisplant heeft echter tijdens de bloei behoefte aan zwavel; dus in de maanden juni / juli. In die periode wordt de kolfzetting bepaald. Bij dat proces is zwavel essentieel. Een zwaveltekort tijdens de kolfzetting leidt tot slecht gevulde kolven en een laag zetmeelgehalte. Door Novagran Maismeststoffen tijdens het zaaien 9in de rij) toe te dienen wordt zwaveltekort voorkomen. Novagran Maismeststoffen bevatten standaard zwavel, in wateroplosbare vorm. 

Zorg dat u minstens zoveel aanvult als het gewas per hectare onttrekt. Maïs heeft voor een goede opbrengst ongeveer 285 kg/ha K2O nodig. De hoeveelheid kalikunstmest die u nodig heeft is afhankelijk van de drijfmest die u gebruikt. Let hierbij niet alleen op de hoeveelheid in kuubs, maar ook op het gehalte kali in de mest. Dit kan erg uiteen lopen per bedrijf. Gemiddeld zit in rundveedrijfmest 6,2 kg/ton K2O. Hiervan dient 46 ton/ha te worden toegediend om in de behoefte van maïs te voorzien. Tegenwoordig wordt vaak minder mest aangewend of er wordt mest gebruikt met een lager dan gemiddeld kaliumgehalte. In deze situaties dient er een bijbemesting plaats te vinden. De Novagran-Maismeststoffen bieden hierin uitkomst, deze kunnen worden samengesteld op basis van uw persoonlijke behoefte. 

http://www.triferto.eu/nl/nieuws/73/steeds-vaker-kalium-tekort-in-mais

http://eurofins-agro.com/nl-nl/expertise/artikelen/kali-op-maispercelen-hoeveel-moet-erop

Snijmaïs is naast suikerbieten één van de meest boriumbehoeftige gewassen. Een belangrijke functie van borium is het creëren van celstevigheid; het stimuleert de celdeling, celgroei, de bloei en de vruchtzetting. Borium beïnvloedt het suikertransport door de plant en heeft daardoor direct invloed op de groei en nutriëntenopname van het gewas. Een gebrek aan borium wordt vooral zichtbaar door een slechte kolfontwikkeling en korrelzetting. Daarnaast verslechtert een boriumtekort de efficiëntie van fosfaat. Nu er minder fosfaat bemest mag worden, is voldoende plantbeschikbare borium dus van groot belang.

Deel deze pagina